Rozhovory

Centrum uměleckých aktivit Hradec Králové (CUA)

Centrum uměleckých aktivit Hradec Králové (CUA) se tematicky zařazuje k cyklu rozhovorů z loňského roku. Předsevzali jsme si představit vám fungování organizací, které se snaží zastřešovat a podporovat činnost amatérských divadelníků (či ochotníků). V roce 2021 jsme Vám jich nabídli celkem pět: Svaz českých divadelních ochotníků (SČDO) – v rozhovoru s Jaroslavem Hejralem, Amatérskou divadelní asociaci (ADA) v rozhovoru s Pavlem Hurychem, Volné sdružení východočeských divadelníků (VSVD) v rozhovoru s Josefem Janem Kopeckým, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) v rozhovoru s Lenkou Lázňovskou a Association Internationale du Théâtre Amateur (AITA/IATA) v rozhovoru s Karlem Tomasem.

Centrum uměleckých aktivit Hradec Králové (CUA) nám jako takové představí jeho ředitelka Martina Erbsová. A sekci zabývající se scénickými obory pak Kateřina Fikejzová Prouzová.

CUA (se) představuje

Martina Erbsová, ředitelka CUA
Od roku 2018 vede příspěvkovou organizaci Královéhradeckého kraje Centrum uměleckých aktiv. V letech 2005-2011 působila na magistrátu města Hradec Králové, na odboru kultury, sportu a cestovního ruchu. Několik let působila jako ředitelka královéhradecké kulturní neziskovky kontrapunkt, z. ú., kterou založila. Ta organizuje festivaly Open Air Program a Jazz Goes to Town a další kulturní projekty.  Je členkou kulturní komise Statutárního města Hradec Králové a Komise místní samosprávy HK střed města. Vystudovala Mediální a jazykovou kulturu na UHK a následně kulturní management na Masarykově univerzitě.

Martina Erbsová |Foto Ivo Mičkal

Martino, ještě, než představíme CUA, donedávna jste měli v názvu navíc slovo „Impuls”. Prozradíte nám, proč jste jej odstranili?

ME: Byť se jednalo o velmi vypovídající název o činnosti organizace (prvotní popud, „výkop“ k tvorbě, poskytnutí zázemí apod.), záměnu s komerční rozhlasovou stanicí se nepodařilo zvrátit za 30 let novodobého působení. Ještě nedávno se lidé domnívali, že jsme regionální pobočkou rádia, a z toho plynula řada ponejprv úsměvných situací, které ovšem při neustálém opakování ztrácely na půvabu. Náš záměr byl, i po vzoru jiných krajských institucí, pojmenovat „impuls“ obecně, aby si lidé už z názvu mohli odvodit, čemu se asi tak věnujeme a nehledali v nás agenturu, ale kulturní umělecké centrum. A také abychom název trochu zkrátili. Bylo to o to těžší, že jsme sami svého druhu v ČR a k oficiálnímu přejmenování došlo až od letošního roku.

Cesta od střediska Impuls k centru „CUA“

Kdy a proč vlastně vzniklo CUA?

ME: Centrum uměleckých aktivit, pokud to zkrátím, je nástupcem tzv. krajských a okresních kulturních středisek, která působila až do revoluce po celé republice. V gesci mělo mimo jiné tzv. metodiku, organizaci různých typů přehlídek amatérské tvorby, vzdělávací semináře pro umělce a tak dále. Novodobé dějiny CUA se datují na termín 1. 11. 1991, kdy vzniklo Středisko amatérské kultury Impuls, které bylo v roce 2013 přejmenováno na Impuls Hradec Králové, centrum podpory uměleckých aktivit. Nu a oficiálně od roku 2022 tedy CUA.

Co se tedy vše skrývá pod názvem organizace Centrum uměleckých aktivit Hradec Králové (CUA)?

ME: Pečujeme o umělce a podporujeme je v různé fázi jejich tvorby. CUA se také stará o rozvoj kreativců a dalších pracovníků v kultuře pořádáním vzdělávacích kurzů, přehlídek, festivalů a výstav. Poskytujeme odborné konzultace a produkční výpomoc. Nabízíme prostory, zázemí a technické vybavení (fotostudio, střižna, v blízké době nahrávací studio). Podněcujeme vzájemnou výměnu a networking. Důležitým pilířem naší činnosti je umělecké vzdělávání. Pořádáme odborné semináře s uznávanými lektory a silnými uměleckými osobnostmi. Soustředíme se nejen na samotné umělce, ale i na ostatní složky uměleckého a kulturního provozu a také na kreativní veřejnost.  Vzdělávací akce jsou zároveň koncipovány i jako diskusní a networkingová platforma, kde jednotliví účastníci mohou sdílet své zkušenosti, témata, podněty a projekty. 

Úzce spolupracujeme s odborem Kultury, památkové péče a cestovního ruchu, společné aktivity jsou zahrnuty v nové kulturní strategii kraje. Na některých projektech, především z oblasti audiovize, spolupracujeme s odborem školství. Naši zaměstnanci jsou členy odborných rad Národního informačního střediska pro kulturu (NIPOS) pro oblasti filmu, fotografie, divadla a tance a komise výročních cen MKČR pro oblast výtvarných oborů (neprofesionálního filmu). Jsme členy Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu, úzce spolupracujeme s kulturním networkem Nová síť. Na přípravě řady akcí se podílíme s Volným sdružením východočeských divadelníků a Volným sdružením východočeských fotografů.

Základy propagace a PR v amatérském divadle s Terezou Sochovou

Personální obsazení, financování a lokální působení CUA

Můžete, prosím, představit Vaše spolupracovníky? Kdo má co na starosti?

ME: Aktuálně je nás 8: , coby ředitelka; odbornice pro obor fotografie, zástupkyně ředitelky – Jana Neugebauerová; koordinátor uměleckého vzdělávání – Mgr. Jaroslav Souček; (provozně hospodářská pracovnice – ve výběrovém řízení); odbornice pro scénické obory – Kateřina Fikejzová Prouzová; lektorka pro AV tvorbu – MgA. Tereza Štěpánková; PR specialistka – Bc. Marta Bergmanová; technický produkční – Leoš Marek.

Z jakých zdrojů získává CUA finance pro své aktivity?

ME: Jsme příspěvkovou organizací kraje, na jejímž příspěvku jsme závislí zhruba z 85 %, zbytek získáváme z dotací a z vlastní činnosti. Některé záležitosti řešíme partnersky.

Kde (všude) se konají akce CUA?

ME: Vzdělávací akce, kurzy, besedy, některé výstavy a činnost studia probíhají přímo u nás v centru, kde máme k dispozici přednáškový sál, ateliér, fotokomoru, foto/film studio a střižnu.

Přehlídky pořádáme v tradičních místech jako je Miletín, Jaroměř a Červený Kostelec. Již 10. rokem pořádáme v červnu Dny otevřených ateliérů, ty jsou skutečně celokrajskou událostí. Spolupracujeme např. také na Náchodské Prima Sezoně a Rychnovské 8.

Jaké akce centra Vás osobně nejvíce baví? A stíháte tu širokou nabídku sledovat?

ME: Mne vlastně nejvíc baví, že to tu žije. Že jsme se víc otevřeli, a že nás vnímá pozitivně i „neumělecká“ veřejnost. V roce 2019, kdy jsme se pustili do přípravy strategického plánu, jsme si předsevzali, že to u nás bude žít. No a výsledkem je, že v exponovaném období si musíme dát pořádný pozor, abychom se svými aktivitami nekřížili. Nu, a ač mám především divadelnický „background“, tak se opravdu snažím věnovat všem akcím. Ráda bych sama navštívila i nějaké kurzy, hlavně historické fotografie, jen na to najít ten čas… Takže více méně se i já nacházím v režimu kovářovy kobyly.

Scénické obory v gesci CUA

Kateřina Fikejzová Prouzová, scénické obory, CUA
Od roku 2017 se věnuje v CUA scénickým oborům, produkčně zajišťuje od A do Z postupové přehlídky divadla, recitace, scénického tance a pěveckých sborů. Editorka a redaktorka Divadelní hromady. Principálka, režisérka a herečka pardubického Divadla Exil. Jako jednatelka Volného sdružení východočeských divadelníků pečuje o soubory v kraji. Spoluzakladatelka, dramaturgyně a produkční divadelního open airu Pernštejnlove. Většinu profesního života působila jako moderátorka a redaktorka Českého rozhlasu. Studovala na hotelové škole, vyšší odborné škole pedagogické a Konzervatoři Jaroslava Ježka. S nadšením navštěvuje na CUA Hradeckou divadelní konzervatoř, obor činoherní režie, kterou vede Aleš Bergman. Moderuje stream o amatérském divadle Antré. Členka odborné rady pro činohru NIPOS-ARTAMA.

Kateřina Fikejzová Prouzová |Foto Jan Slavíček

Kateřino, Martina už něco málo naznačila… Můžeš, prosím, doplnit, na jakých všech divadelních akcích či akcích scénických oborů jako takových se CUA podílí? Ať už jako pořadatel či spolupořadatel.

KFP: Připravujeme krajské postupové přehlídky činoherního, experimentujícího, loutkového, venkovského, dětského, studentského divadla a divadla poezie včetně sólového přednesu. Dále máme dvě přehlídky scénického tance – dětskou a dospěláckou, přehlídku školních pěveckých sborů a dětských folklorních souborů. Je toho požehnaně. Na jaře je to jeden velký přehlídkový maraton. Na druhou stranu je fajn, všechno to vidět v kontextu. Porovnat, jak si jednotlivé obory vedou, kam směřují a co potřebují. 

Na přehlídky jsme hrdí, protože mají dlouhou tradici, skvělou atmosféru a je o ně zájem ze strany divadelních souborů. Jedná se hlavně o Divadelní přehlídky Červený KostelecMiletínské divadelní jaro Přehlídku mladého experimentálního divadla a divadla poezie Audimafor.“ (Zdroj: web CUA)

Vzdělávání divadelníků pod CUA – nejen Hradecká divadelní konzervatoř

Nedávno jste vyhlásili druhý běh Hradecké divadelní konzervatoře pro roky 2023-2024. Na webu už „visí“ přihláška a představení odborných garantů: Aleše Bergmana a Lukáše Riegera. Dá se říct, že je to obdoba Školy činoherní režie od ADA? Můžeš na konzervatoř nalákat případné zájemce?

KFP: Velmi ráda. Osobně chodím na obor režie a musím z vlastní zkušenosti říct, že Aleš Bergman je skvělý pedagog. Je srozumitelný i pro divadelní začátečníky. Jeho příprava je pečlivá a systematická. Dostáváme neuvěřitelné množství informací. Rady, jak teorii přetavit do praxe. Sledujeme vyhlášené inscenace a děláme jejich rozbory. Chodíme společně do Klicperova divadla nebo Divadla Drak a diskutujeme o viděném. Teď nás čeká absolventská inscenace, na které budeme pracovat s kolegy z oboru herectví. Jak jsme od nich slyšeli, Lukáš Rieger je také výborný lektor. Takže až skončím s režií, určitě budu pokračovat s herectvím. Snad se tam dostanu, protože zájem je velký.  

CUA nabízí i možnosti dalšího vzdělávání skrze kurzy napříč obory. Jakou nabídku máte pro divadelníky?

KFP: Nabídka se pružně mění v souvislosti s poptávkou. Pořád se divadelníků ptáme, co by chtěli a potřebovali. Zájem je o herecké workshopy, jevištní řeč, přednes, dramaturgii, základy svícení nebo scénografii. 

A jsou divadelníci, kteří mají zájem o vaši nabídku, omezeni regionálně – tedy jen na Východní Čechy? Co musí případní zájemci udělat, chtějí-li některé z Vašich aktivit využít?

KFP: Naše aktivity cílí primárně na východní Čechy, ale zároveň jsou otevřené komukoliv. To se týká nejen vzdělávání, ale i krajských přehlídek. „Naši“ mají přednost, ale když je místo, bereme přespolní rádi. Je to totiž vždycky inspirativní vidět, jak to dělají jinde. Sdílet divadelní zkušenosti napříč republikou.

Co dalšího (vedle konzervatoře) poskytuje web CUA pro divadelníky?

KFP: Hlavně všechny informace na jednom místě. O všech přehlídkách – propozice, program, výsledky. Najdete tam elektronickou verzi Divadelní hromady. Nabídku vzdělávání. Sem tam nějaký článek na blogu.

Spolupráce CUA a VSVD

Můžeš nastínit, jak vlastně probíhá spolupráce s CUA s VSVD? Včetně např. spolupráce na “YouTubovém” Antré či zmíněném tištěném časopise Divadelní hromada?

KFP: Začnu Divadelní hromadou. Členové VSVD jsou velkou aktivní základnou. Divadelní hromada je pro ně možnost prezentace jejich činnosti. Samy soubory posílají články, které chtějí uveřejnit. Členové VSVD jsou tedy redaktory DH a není jich málo. Mým úkolem je to všechno editovat, seřadit, připravit do tisku. A sama také přispívám. VSVD tedy dělá obsah a CUA vše realizuje.

Antré s Martinem Zbořilem |Archiv pořadu

Antré je to tak, že Centrum uměleckých aktivit poskytuje prostory svého studia pro stream o amatérském divadle. 

Obecně tu spolupráci vždycky popisuji takto: Centrum uměleckých aktivit to řídí shora, připravuje přehlídky podle propozic NIPOS-ARTAMA. VSVD to plní zespoda. Díky tomu, že má tak silnou komunitu, jsou východočeské přehlídky vždy naplněné svou maximální kapacitou. Díky CUA mají přehlídky dobré finanční zázemí. A díky VSVD mají kvalitní obsazení, výborné partnery v místě (členské soubory VSVD). Báječně funguje oboustranná zpětná vazba. Díky za takové silné partnerství.

Mezinárodní divadelní festival Regiony nespadají pod CUA, ale…

Kačko, od 24. června do 1. července 2022 se koná každoroční velká divadelní akce: “Mezinárodní divadelní festival Regiony”. Jakým způsobem na ní spolupracuje CUA či VSVD? Vidíš do toho, zda sestavování programu bylo snazší než v letech s (většími) covidovými omezeními? Máš nějaké své “favority”, na které bys letos chtěla nalákat?

KFP: CUA ani VSVD nejsou pořadateli. Volné sdružení východočeských divadelníků bude mít na Regionech svou vlastní stage ve dvoraně Nového Adalbertina. Za VSVD tedy můžu říct, že program nebyl problém a bylo z čeho vybírat. Obecně zvu – přijeďte do Hradce Králové na více dní a užijte si tenhle divadelní maraton napříč festivalem, stojí to za to. 

Děkuji vřele oběma za rozhovor. A čtenáře odkazuji pro další informace přímo na web Centra uměleckých aktivit (CUA) a na jejich Facebook.

Zajímají vás organizace pro divadelníky? Sledujte nás i nadále. Rádi bychom Vám přinesli ještě další samostatné rozhovory. Např. k útvaru ARTAMA, spadajícímu pod Národní informační a poradenské středisko pro kulturu a rozhovory k organizacím loutkářským a mladežnickým.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!