Pravidla soutěže – portál Divadelník.cz

Obecná pravidla pořádaných soutěží na portálu Divadelník.cz

I. Název soutěže

SOUTĚŽ: Světový den divadla (dále jen „Soutěž“)

II. Organizátor soutěže

Organizátorem a současně vyhlašovatelem soutěže je provozovatel portálu Divadelník.cz:
Tomáš Čivrný, nar. 15. 3. 1997
Na Hrázi 152/46
Poděbrady 290 01
IČO: 07002670

III. Termín soutěže

Soutěž probíhá v termínu od 27. 3. 2021 do 31. 3. 2021

IV. Podmínky účasti v soutěži

Pro zařazení do Soutěže je nutné splnit následující podmínku:

– zaslat odpověď na soutěžní otázku na e-mail: soutez@divadelnik.cz

V. Účastník soutěže

Soutěže se může zúčastnit jakákoli osoba s doručovací adresou na území České republiky starší
18 let, pokud v termínu konání Soutěže splňuje Podmínky účasti v Soutěži (dále jen „Účastník“).
Provozovatel jakožto fyzická osoba a členové redakce jsou z účasti v Soutěži vyloučeni.

VI. Losování výherců

Slosování výhry proběhne po ukončení soutěže. V sídle Organizátora se náhodným výběrem
ze správných odpovědí Účastníků vylosuje jeden výherce (dále jen „Výherce“).

VII. Výhra

Výhra je kniha DIVADLO VLASTY BURIANA A KOMEDIE /1930–2020/ v hodnotě 399 Kč.

VIII. Zveřejnění výherců

Zveřejnění výherce proběhne v 16:00 v den následující po dni ukončení soutěže.
Výherce bude uveden na www.facebook.com/divadelnikcz/.

IX. Předání výhry

Výherce bude prostřednictvím soukromé e-mailové zprávy vyzván k tomu, aby uvedl svou doručovací adresu, email a telefonní číslo. Pokud tak neučiní do 14 dnů od doručení výzvy, pak se má za to, že je Výhra Výherci nedoručitelná. V tomto případě bude přistoupeno k opakovanému losování hlavní výhry. Výhra bude Výherci odeslána na adresu, kterou Výherce označí jako doručovací adresu nejpozději do 30 pracovních dnů. Účastníci berou na vědomí, že Organizátor nebude doručovat Výhru na adresu mimo území České republiky. Výhru není možné u Organizátora reklamovat, ani měnit její typy či provedení. Na Výhru nevzniká právní nárok vymahatelný soudní cestou. Organizátor soutěže nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s Výhrou. Organizátor neposkytuje alternativní plnění, ani peněžní náhrady za Výhry.

X. Další ustanovení

Účastí v Soutěži vyjadřuje Účastník svůj souhlas s Pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účast v Soutěži je dobrovolná. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli, a to i bez udání důvodu, změnit Pravidla soutěže, případně Soutěž přerušit nebo odložit anebo ji zrušit, zkrátit či prodloužit, přičemž takovou změnu, přerušení, odložení nebo zrušení Soutěže Organizátor oznámí uveřejněním na webové stránce www.divadelnik.cz. Výsledky Soutěže vyhlášené a oznámené organizátorem soutěže jsou konečné, bez možnosti podat proti nim opravný prostředek nebo je jiným způsobem napadnout.

V Poděbradech dne 22. 3. 2021