Pravidla soutěže – #jedunahronov

Pravidla soutěže – 100 rozmarných lét

Obecná pravidla pořádaných soutěží na portálu Divadelník.cz

I. Název soutěže

SOUTĚŽ: #jedunahronov (dále jen „Soutěž“)

II. Organizátor soutěže

Organizátorem a současně vyhlašovatelem soutěže je provozovatel portálu Divadelník.cz:
Tomáš Čivrný, nar. 15. 3. 1997
Na Hrázi 152/46
Poděbrady 290 01
IČO: 07002670

III. Termín soutěže

Soutěž probíhá v termínu od 1. 7. 2021 do 14. 7. 2021

IV. Podmínky účasti v soutěži

Pro zařazení do Soutěže je nutné splnit následující podmínku:

– zaslat odpověď na soutěžní otázku na e-mail: soutez@divadelnik.cz

V. Účastník soutěže

Soutěže se může zúčastnit jakákoli osoba s doručovací adresou na území České republiky starší
18 let, pokud v termínu konání Soutěže splňuje Podmínky účasti v Soutěži (dále jen „Účastník“).
Provozovatel jakožto fyzická osoba a členové redakce jsou z účasti v Soutěži vyloučeni.

VI. Losování výherců

Slosování výhry proběhne po ukončení soutěže. V sídle Organizátora se náhodným výběrem
ze správných odpovědí Účastníků vylosuje jeden výherce (dále jen „Výherce“).

VII. Výhra

Výhrou je 1ks placky a 1ks samolepky se sloganem #jedunahronov. Celkem odměním 3 výherce.

VIII. Zveřejnění výherců

Zveřejnění výherce proběhne v 16:00 v den následující po dni ukončení soutěže.
Výherce bude uveden na www.facebook.com/divadelnikcz/.

IX. Předání výhry

Výherce bude prostřednictvím soukromé e-mailové zprávy vyzván k tomu, aby uvedl svou doručovací adresu, email a telefonní číslo. Pokud tak neučiní do 14 dnů od doručení výzvy, pak se má za to, že je Výhra Výherci nedoručitelná. V tomto případě bude přistoupeno k opakovanému losování hlavní výhry. Tyto výše uvedené údaje budou předány partnerovi soutěže – Festival Jiráskův Hronov. Partner soutěže na své náklady zajistí zaslání Výhry. Výhra bude Výherci odeslána na adresu, kterou Výherce označí jako doručovací adresu nejpozději do 30 pracovních dnů. Účastníci berou na vědomí, že Organizátor nebude doručovat Výhru na adresu mimo území České republiky. Výhru není možné u Organizátora reklamovat, ani měnit její typy či provedení. Na Výhru nevzniká právní nárok vymahatelný soudní cestou. Organizátor soutěže nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s Výhrou. Organizátor neposkytuje alternativní plnění, ani peněžní náhrady za Výhry.

X. Další ustanovení

Zasláním soutěžní odpovědi na email soutez@divadelnik.cz vyjadřuje Účastník souhlas se zpracováním osobních údajů pro další marketingové účely portálu Divadelník.cz. Účastí v Soutěži vyjadřuje Účastník svůj souhlas s Pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účast v Soutěži je dobrovolná. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli, a to i bez udání důvodu, změnit Pravidla soutěže, případně Soutěž přerušit nebo odložit anebo ji zrušit, zkrátit či prodloužit, přičemž takovou změnu, přerušení, odložení nebo zrušení Soutěže Organizátor oznámí uveřejněním na webové stránce www.divadelnik.cz. Výsledky Soutěže vyhlášené a oznámené organizátorem soutěže jsou konečné, bez možnosti podat proti nim opravný prostředek nebo je jiným způsobem napadnout.

V Poděbradech dne 25. 6. 2021